สามารถดูรายละเอียดการหักเงินสวัสดิการเงินเดือนกุมภาพันธ์ได้แล้ว
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน ค่าพาหนะค่ายลูกเสือ ออกวันที่ 23
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ 086-3777378
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) สพป.อย.2